Sinds 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Geestelijk Gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Op grond van de Wvggz kunnen mensen die voor zichzelf of anderen “ernstig nadeel” veroorzaken, verplichte zorg opgelegd krijgen. De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd), de oude Wet Bijzondere Opnames in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Wzd geldt voor mensen met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking. De Wvggz geldt voor mensen met een psychische stoornis.
In tegenstelling tot de Bopz, zijn de Wvggz en de Wzd geen opnamewetten maar zorgwetten. Het centraal stellen van zorg komt tot uitdrukking in de grotere variatie aan verplichte zorg; zowel intramuraal als ambulant. In de Wvggz zijn er twee paden naar verplichte zorg: niet-acuut (procedure zorgmachtiging) en acuut (crisismaatregel).

Hieronder vindt u meer informatie over de Wvggz in Hollands Midden

Evaluatie en Borging Wvggz 2020

Q&A Wvggz Hollands Midden april 2020

Factsheet Wvggz in Hollands Midden april 2020