Jeugd Preventie Team (JPT)

Het Jeugd Preventie Team (JPT) biedt trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 8 en de 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie of die vatbaar zijn om crimineel gedrag te ontwikkelen. De begeleiding is vrijwillig, kortdurend en waar nodig intensief gericht op de jongere en diens gezin en/of netwerk. Het doel is voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium. Er wordt ingezet op het vergroten van de sociale vaardigheid, de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Wanneer nodig wordt ingezet op toeleiding naar vervolghulpverlening.

Doelgroep

Het JPT richt zich op de volgende doelgroep: jongeren tussen de 8 en 18 jaar die voldoen aan de criteria:


  • First offenders, jongeren die voor het eerst met de politie in contact komen voor een relatief licht strafbaar feit, bijvoorbeeld een winkeldiefstal of een vernieling;
  • Jongeren die herhaaldelijk lichte strafbare feiten plegen en daarmee een verhoogd risico lopen op een criminele carrière.
  • Jongeren die signaalgedrag laten zien, zoals bijvoorbeeld weglopen, spijbelen, rondhangen of overlast veroorzaken;
  • Jongeren waar zorg over bestaat. Dat kan zijn omdat ze slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesten, geweld of onder groepsdruk staan van andere jongeren;
  • Jongeren welke de ‘schil’ vormen van een geprioriteerde jeugdgroep (aanwas).

Beoogde resultaat

  • Voorkomen criminaliteit en recidive;
  • Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten;
  • Begeleiding naar werk, school of andere vorm(en) van dagbesteding;
  • Oplossen en hanteerbaar maken van psychosociale problemen.

Werkwijze

Het Jeugd Preventie Team (JPT) heeft in de regio Hollands Midden met de politie afspraken gemaakt over hoe zij samenwerken. De medewerkers van het JPT werken vanuit de verschillende politiebureaus binnen deze regio en ondersteunen de politie bij vroegsignalering en het herkennen van zorg. Wanneer een jongere met de politie in aanraking is gekomen, doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als er sprake is van crimineel gedrag of mogelijk afglijden naar crimineel gedrag kan Veilig Thuis na eigen beoordeling besluiten de zorgmelding door te zetten naar het JPT. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject van het JPT gaan bijna altijd via een zorgmelding bij Veilig Thuis.


Wanneer bij ouders, scholen en/of ketenpartners zorgen bestaan over mogelijk afglijden naar crimineel gedrag, kan het JPT gevraagd worden voor advies en indien nodig om een traject te starten. Als er tussen de betrokken partijen afstemming is kan een begeleidingstraject worden ingezet.

Bereikbaarheid
Het Jeugd Preventie Team is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088 - 308 4200.

Video over het werk van het JPT

Wilt u snel een beeld van het werk van het JPT? Kijk dan deze video.