Doelstelling Zorg- en Veiligheidshuizen

Zorg- en Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan de integrale veiligheid van een regio. De opbrengsten van de Zorg- en Veiligheidshuizen zijn enerzijds het maatschappelijk effect en anderzijds de concrete resultaten die (het voor) de samenwerking oplevert (de opbrengsten van het casusoverleg, maar ook het effect op de samenwerking zelf).

Zorg- en Veiligheidshuizen vormen als netwerk een belangrijke schakel, niet alleen in de verbinding tussen straf en zorg, maar ook met de bestuurlijke component door de regierol en participatie van gemeenten. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke aanpakken versterkt. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

Een Zorg- en Veiligheidshuis kan hierbij drie functies vervullen, namelijk:

  • Het faciliteren en regisseren van overlegtafels waar complexe, ketenoverstijgende  casuïstiek wordt besproken.
  • Het functioneren als expertiseplatform en adviseur.
  • Het (strategisch) adviseren van lokale bestuurders en sleutelpartners ten aanzien van lokale gebiedsge-bonden problematiek. Door optimaal gebruik te maken van de bundeling van kennis van het brede net-werk is het Veiligheidshuis bij uitstek een middel om een adviserende en beleidsondersteunende rol te vervullen.

Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • De dader-, persoons- én systeemgerichte aanpak staat centraal in het Zorg- en Veiligheidshuis met oog voor de omgeving van de dader én het slachtoffer.
  • Een Zorg- en Veiligheidshuis is geen instituut, maar is een operationeel, horizontaal netwerkverband waar de verbinding tussen straf, civiel, bestuur en zorg gelegd kan worden.
  • Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een kern van Zorg- en Veiligheidshuispersoneel en daarnaast een groep van ketenpartners die structureel vertegenwoordigd zijn in het Zorg- en Veiligheidshuis en daaromheen nog een flexibele schil van participerende organisaties per casus;
  • Partners kunnen elkaar in het Zorg-en Veiligheidshuis fysiek en/of virtueel ontmoeten, informatie komt bij elkaar en gezamenlijk wordt besloten tot een aanpak voor specifieke problematiek.
  • Iedere participerende organisatie neemt deel vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid en partners weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
  • De casusregie kan per casus bij een andere organisatie liggen. De procesregie op de casus ligt tijdelijk bij het Zorg- en Veiligheidhuis.
  • De regie op de Zorg- en Veiligheidshuizen ligt bij de gemeenten in de regio waar het Zorg- en Veiligheidshuis gevestigd is.

Het Ministerie van Justitie &Veiligheid, het Ministerie van Volkgezondheid Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten financieren het collectief van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Regionaal worden de Zorg- en Veiligheidshuizen gefinancierd door de gezamelijke gemeenten. Vanuit het Ministrie van Justitie en Veiligheid is er een basisbijdrage voor alle Zorg- en Veiligheidshuizen. 

Zie ook de landelijke koepel van Zorg- en Veiligheidshuizen